سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم فریوری – دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم کامپیوتر
سیدمحمد حسینی – اعضا هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
علی رجایی – دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی

چکیده:

دراین تحقیق به ارایه کی مدل جدید که از تلفیق نمودار ورونوی و شبکه عصبی است برای اعتبار سنجی متقاضیان وام موسسات مالی خواهیم پرداخت و با مقایسه این مدل و مدلهای سنتی گذشته مانند آنالیز تفکیک کننده و رگرسیون لجستیک و شبکه هایعصبی شامل پرسپترون چندلایه و تابع شعاع مدار نشان خواهیم داد که دقت این مدل بهتر از مدلهای گذشته است با استفاده از اعتبار حد وسط k تایی نیز بررسی بین مدلها انجام گرفته است علاوه بردقت مدل تلفیقی ورونوی وشبکه عصبی دارای مزیت های دیگری چون شفاف بودن عملکرد و دسته بندی دلخواه و از همه مهمتر بودجه بندی برای موسسات می باشد که درمحیطهای کاربردیواقعی مانند موسسات بانکی قابل اجرا است.