سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مهردادشکریه – استاد، آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و د
سیدمصطفی مهدوی – د

چکیده:

در این پژوهش، روش تحلیلی جدیدی برای تعیین مدول نانوکامپوزیت نانولوله کربن/اپوکسی ارائه شده است. مدل جدید با استفاده از روابط الاستیسیته، نانولوله کربن را به صورت تکرشته توپر با خواص ایزوتروپ عرضی معادلسازی نموده و در ادامه ناحیه فاز واسط بین نانولوله کربن و ماتریس را که دارای پیوند واندروالس است با روابط الاستیسیته، به صورت یک محیط مادی ایزوتروپ در نظر میگیرد. با در نظر گرفتن یک المان حجمی، یک تکرشته معادل ارائه شده و با استفاده از رابطه هالپین-تسای و کویان، مدول نانوکامپوزیت محاسبه میگردد. نتایج حاصل از این روش جدید، بادادههای آزمایشگاهی متنوعی مقایسه شده و مطابقت بسیار مناسبی را نشان میدهد. مزیت این مدل جدید آن است که برخلاف بسیاری از مدلهای ارائه شده، نه تنها از روابط پیچیده استفاده تش ه، بلکه بهکمک روابط الاستیسیته با سرعت بسیار بالایی به نتایجی با دقت بسیار مناسب میرسد. مزیت دیگر این روش جدید مطابقت با دادههای آزمایشگاهی متنوع است، در حالیکه بسیاری از مدلهای پیشین ارائه شده تنها با داده های آزمایشگاهی محدود همخوانی داشته اند