سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیه فخاریان – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه امیرکبیر ،تهران، ایران
فریدون مقدس نژاد – کارشناس ارشد، مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ،تهران، ا

چکیده:

بررسی تصادفات رانندگی نشان میدهد که شدت تصادفات و مجموع تلفات در هر تصادف بر حسب عوامل مختلف متفاوت میباشد. گرچه عوامل متعددی وجود دارند که میتوانند سبب تصادفات وسایل نقلیه گردند اما به طور عمده عوامل دخیل در تصادفات این وسایل را میتوان به ۴ دسته انسان، وسایل نقلیه، جاده و محیط تقسیمبندی نمود. از سوی دیگر بررسی تاثیر وضعیت جریان ترافیکبر روی تصادفاتنشان میدهد که تغییرات تعداد و شدت تصادفات در زمانهای مختلف متاثر از تغییر پارامترهای ترافیکی میباشد. در این تحقیق با استفاده از توزیع پواسون نسبت به مدلسازی تعداد تلفاتدر هر تصادف بر اساسپارامترهای موثر در وقوع تصادف اقدام گردیده و نهایتاً میزان تاثیر پارامتر علت وقوع تصادف در کنار سایر پارامترهای موثر بر روی این مدل بررسی و موثرترین علت در افزایشتلفات در هر تصادف تعیین گردیده است