سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید بهبهانی – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ،تهران، ایران
سمیه فخاریان – کارشناس ارشد، مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ،تهران، ا

چکیده:

بررسی تصادفات رانندگی نشان میدهد که تعداد تصادفات و شدت آنها بر حسب عوامل مختلفمتفاوت میباشد. گرچه عوامل متعددی وجود دارند که میتوانند سبب تصادفات وسایل نقلیه گردند اما به طور عمده عوامل دخیل در تصادفات این وسایل را میتوان به ۴ دسته انسان، وسایل نقلیه، جاده و محیط تقسیمبندی نمود. از سوی دیگر بررسی تاثیر وضعیت جریان ترافیکبر روی تصادفات نشان میدهد که تغییرات تعداد و شدت تصادفات در زمانهای مختلفمتاثر از تغییر پارامترهای ترافیکی میباشد. در این تحقیق با استفاده از توزیع پواسون نسبت به مدلسازی تعداد تصادفات بر اساسپارامترهای موثر در وقوع تصادف اقدام گردیده و نهایتاً میزان تاثیر پارامتر علت وقوع تصادف در کنار سایر پارامترهای موثر بر روی این مدل بررسی و موثرترین علتدر وقوع تصادفات تعیین گردیده است