سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه ربیعی افراپلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بابل
سیدمهدی حسینی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

چکیده:

مطابق تحلیل معنایی اینترنت چیزها، این نتیجه بدست می آید که لغت چیز در اینجا اشاره به اطلاعات چیزها اشاره دارد و لغت اینترنت برابر کاربرد اینترنت است. اینترنت چیزها نوع جدیدی از کاربرد اینترنت استکه اطلاعات چیزها را در مقیاس جهانی قابل تسهیم میسازد. اینترنت چیزها دارای دو مشخصه کاربرد اینترنت و رسیدگی اطلاعات چیزها است، و دارای چهار ویژگی متفاوت است: تنها برای اطلاعات چیزها،بواسطه UID یا EPC کد گذاری میشود، در برچسب الکترونیکی RFID ذخیره و بوسیله RFID خوان بدون برخورد خوانده میشود و به ارسال دادهها می پردازد. مدلهای توصیفی برای اینترنت چیزها مبتنی بر مشخصههای پایه و ویژگیهای افتراقی مطرح می شوند. مدل گرافیکی اینترنت چیزها نشان می دهد که دو وظیفه اصلی ساخت اینترنت چیزها، عبارت از پیش پردازش اطلاعات چیزها قبل از ارسال آنها به اینترنت و ایجاد یک سیستم RFID است. مدل بیان مجموعه اینترنت چیزها، بر خصوصیت معمولی که تمامی کاربردهای اینترنت دارا هستند تأکید می کند و از اینرو می توان به فرآیندهای توسعه و روشهای تکنیکی دیگر کاربردهای اینترنت مراجعه کرد و دوباره از آنها برای ساخت اینترنت چیزها استفاده کرد