سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا زینالی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد جاویدغنی زاده –
مسعود محمدعلی زاده شبستری –
گئورگ قره پتیان –

چکیده:

ترانسفورماتور قدرت در طول مدت بهرهبرداری، تحت تأثیر اغتشاشات مختلفی قرار میگیرد که میتوانند منجر به خطاهای مختلفی در آن و حتی در نهایت خروج آن از شبکه گردند. از اینرو مونیتورینگ وضعیت آن حائز اهمیتاست. یکی از روشهای کارآمد برای این منظور، روش آنالیز پاسخ فرکانسی است. این مقاله با در نظر گرفتن تقریبی برای تلفات وابسته به فرکانس در مدل مشروح، بهمطالعهی رفتار فرکانسی سیمپیچ ترانسفورماتور میپردازد. با مقایسهی نتایج حاصل از شبیه سازی مدل مذکور در نرم افزارEMTP-RVبا اندازهگیریهای عملی که بر روی سیمپیچ یک ترانسفورماتور واقعی ۱,۶ مگا ولت آمپری انجام شده است، مشخص میشود که مدل ارائه شده از دقت مطلوبی برخوردار است. در ضمن پیادهسازی دقیق مقاومتها در مدل مشروح، باعث بهبود دقت و عملکردمدل خواهد شد.