سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده تحصیلات تکمی
حسن جوانشیر – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنای
بهراه نیک مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

هدف از انجام این پژوهشارائه مدل تفکیکسفر، جهت برآورد تعداد مسافر جابجاشده از طریق شیوه های حمل و نقل زمینی است. بدین منظور اطلاعات مربوط به مسیر های ریلی و جاده ای سالهای ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۸ ایران از سازمان های مرتبط دریافت شده و مورد بررسی قرار گرفته شد. این اطلاعات شامل مسافت، زمان سفر، تواتر وسایط نقلیه سفر در سال و تعداد مسافر جابجا شده است. بر این اساسمدلیبرای سهم تعداد مسافر جابجا شده از طریق ریلی و جاده ای با استفاده از روشمنطق فازی ارائه شده است. در نهایت این مدل با اطلاعات سال ۱۳۸۹ مورد ارزیابی قرار گرفته شده و صحت سنجی شده است. در ساخت مدل از موتور استنتاج ممدانی استفاده شده است و از روشهای دلالت حاصلضرب و مینیمم و غیر فازی سازهای نیمساز، میانگین ماکزیمم و مرکز ثقل استفاده شده است و بر اساس محاسبه ۲R بهترین ترکیب روشدلالت و غیر فازی ساز معرفی شده است.