سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدحسین عباسپورفرد – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین آق خانی – دانشیار

چکیده:

دربین روشهای مختلف استحصال انرژی از تراکتور کشش مالبندی محور توان دهی PTO و سامانه هیدرولیکی بیشترین استفاده از طریق کشش مالبندی است که اتفاقا بالاترین میزان تلفات درآن رخ میدهد تلفات کشش مالبندی به فشردگی خاک و لغزش چرخهای محرک و هردو عامل مذکور به فشاربادتایر وابسته اند بیشتر کاربران تراکتور برای کم کردن لغزش کاهش فشارباد تایر را اولین و ساده ترین گزینه عملی می دانند حال آن که این کارعلاوه برافزایش مصرف سوخت ناشی از افزیاش مقاومت غلتشی تایر از عمر مفید تایر نیز می کاهد کارخانه های سازنده تایر بیشترین باری را که تایر تحمل می کند برای چند نمونه فشار مشخص ارایه کرده اند اما بیشتر افرادی که درصدد کاهش لغزش کاهش فشردگی خاک و افزایش عمر تایر تراکتور هستند درانتخاب فشارمناسب درشرایط مختلف کاری تراکتور دچار مشکل میشوند برای تدوین مدلی که میزان تغییر شکل تایر ناشی از بار را نشان میدهد دونمونه تایربرروی سطح سخت درسه فشار مختلف تحت بار قرارگرفت و فرمولهای مقدار تغییر شکل تایر تدوین گردید سپس تراکتوری با همان تایر درخاک به حرکت درامد و شعاع غلتش درمسافت مشخص اندازه گیری شد.