مقاله مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه بافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۴ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه بافت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شایستگی مرتع
مقاله تولید علوفه
مقاله GIS
مقاله منابع آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: قطبی نژاد مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی شایستگی مرتع از اهداف مهم در امر آنالیز و ارزیابی مراتع است و شناخت عوامل موثر بر آن خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آن جایی که به طور تقریبی تمامی اجزای اکوسیستم مرتعی بر روی شایستگی اثر می گذارند و بررسی همه این عوامل به دلیل کثرت و پیچیدگی ارتباطات امکان پذیر نیست، لذا در این تحقیق دو عامل فیزیکی و پوشش گیاهی از بین عوامل موثر در اکوسیستم مرتعی در تعیین شایستگی مراتع مورد استفاده قرار گرفتند. سه مدل تولید علوفه، منابع آب و حساسیت به فرسایش اجزای مدل اصلی را تشکیل می دهند. این تحقیق با استفاده از مدل فائو در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در منطقه ای با وسعت ۱۱۷۸۱٫۲۲ هکتار انجام شده است.
نتایج حاصل از مدل شایستگی مرتع نشان می دهد که از میان خصوصیت های فیزیکی، شیب، فاصله از منابع آب و حساسیت سنگ و خاک به فرسایش و از میان خصوصیت های پوشش گیاهی، تولید علوفه، حد بهره برداری مجاز، گرایش و وضعیت مرتع در تعیین شایستگی مراتع نقش داشتند. محدود کننده ترین عوامل در تعیین شایستگی مراتع منطقه، شیب زیاد، تبدیل مراتع به دیم زارها، وجود سنگ های حساس به فرسایش، کم بودن تولید علوفه و کم بودن درصد پوشش گیاهی اند.