سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع
فریبرز جولای – استاددانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله یک مدل چندهدفه مکانیابی توزیع برای لجستیک بحران بادرنظر گرفتن عدمقطعیت درمیازن تقاضای اقلام حیاتی مورد نیاز و هزینه های حمل و نقل ارایه می کنیم مدل ارایه شده دارای دو هدف است که هدف اول آن حداکثرسازی تقاضای پوشش داده شده و هدف دوم حداقل کردن مجموع هزینه ها شامل هزینه های احداث محلهای توزیعRegional Distribution Center (، حمل نقل کالاها و جریمه درنظر گرفته شده برای کمبود است این مدل علاوهب رتعیین مکان بهینه محلهای توزیع میزان موجودی محلهای توزیع میزان جریان کالاها ازمحلهای توزیع به نقاط آسیب دیده را نیز بادرنظر گرفتن محدودیت های بودجه مربوط به قبل و بعدازوقوع بحران تعیین می کند و برای مدلسازی عدم قطعیت موجود ازرویکرد سناریوسازی استفاده شده است برای حل مدل چندهدفه ازترکیب برنامهر یزی مصالحه (compromise programming استفاده کرده و برای نشان دادن کاربرد و کارایی مدل منطقه ۱۶ تهران را به عنوان مطالعه موردی انتخاب کرده و با سناریوسازی برای بحران زلزله نتایج بدست آمده را تحلیل می کنیم