سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن سیاح مرکبی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی صالحی سربیژن – کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدسعید صباغ – دانشیار- مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اطلاع از عملکرد واحدهای تصمیم گیری تحت نظارت مدیران، مهمترین وظیفه مدیریت در رابطه با تصمیم گیری های مناسب بمنظورهدایت آنان است. تحلیل پوششی داد هها یکی از مد لهای پرکاربرد برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیری است که واحدهای تصمی مگیرنده را بهدو دسته کارا و ناکارا تقسیم می کند اما در اکثر موارد بدلیل عدم وجود اطلاعات کامل، مدیران و محققان نمی توانند ارزیابی و رتبه بندی درستو صحیحی از واحدها داشته باشند. یکی از ابزارهایی که در مواجهه با نقص اطلاعات بکار م یرود، تئوری سیستم های خاکستری است.از این رو در این مقاله یک مدل ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از روش تحلیل رابطه ای خاکستری و مدل کارایی متقاطع تحلیل پوششی داده ها ارائه می گردد. در پایان جهت تبیین مدل مثال عددی ارائه می شود