سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهرام صناعی – سازمان هواشناسی کشور تهران ایران
احمدرضا احمدی – سازمان هواشناسی کشور تهران

چکیده:

سازمان ها در طی حیات خود دارای مدل چرخه عمر بوده و مسیر حرکت و رشد مشخص دارند از این رو به منظور تعیین موقعیت سازمان هواشناسی کشور در چرخه عمر از مدل های لاری گینر L.E.Greiner larry و ایساک ادیزس icha adizes استفاده شده است به طور کلی با توجه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بررسی مدلهای فوق چنین استنباط می گردد که سازمان هواشناسی کشور با الگوی رفتاری فعلی د رمرحله پیری زودس منحنی عمر قرارگرفته و طراحی یک مدل تحول هم زمان با پیاده سازی نظام پیشنهادها راهی است جهت خارج شدن از وضعیت موجود.