سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فیروز قاسم زاده – کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدحسین خرازی فرد –

چکیده:

اهمیت رودخانه ازجنبه های مختلف لزوم پایش و هدایت سیستماتیک اعمال اندرکنشی آن با سواحلش را اشکار می نمایند فرسایش و رسوبگذاری پاسخ رودخانه به ناهماهنگی های ایجاد شده درمشخصات هیدرولوژیکی و مورفولوژیکی آن می باشد لذا این ناهماهنگی ها باید شناسایی شده و اصلاح شوند دراین تحقق فرسایش نشتی درمجاورت سازه های متقاطع کناره های رودخانه مورد بررسی قرارگرفت و عوامل موثر براین پدیده و روابط حاکم برآن تدوین شده و مدل تحلیلی پیش بینی احتمال وقوع فرسایش نشتی و مقدار گرادیان بحرانی ارایه شد.