سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کاوسی حیدری – دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
عزت اله اردکانی – استاد بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
محسن تقوی – دانشیار بخش ریاضی، دانشگاه شیراز

چکیده:

محققین زیادی نوع جریان در آبخوا نهای کارستی را با استفاده از ضرایب فرود و بدون در نظر گرفتن مولف ههای جریان، تعیین نموده اند. در این مطالعه، معادله بیلان آبی دوره فرود برای جریان ناپایدار یک بعدی در یک آبخوان کارستی، با فرض عدم وجود جریان ورودی از مرزهای آبخوان، و تخلیه کلیه آبهای کارستی تنها از طریق یک چشمه، ارائه گردیده؛ و سپس معادله مزبور با استفاده از روش تحلیلی حل شد هاست. بر اساس مدل ارائه شده، حجم آب (افشان و مجرایی) تخلیه شده در اثر پائین رفتن سطح ایستابی، و حجم آب تخلیه شده از ذخیره سیستم افشان اپی کارست را در هر بازه زمانی م یتوان محاسبه نمود. این مدل برای شرایط زمی نشناختی زون زاگرس قابل استفاده است؛ بخصوص در مطالعات فرار آب از سازندهای کارستی، که تعیین نوع جریان افشان و مجرایی در آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. صحت نتایج مدل ارائه شده به صحت پارامترهای ورودی به آن بستگی دارد. نتایج مدل مزبور برای آبخوان کارستی چشمه قمپ آتشکده در فیروزآباد فارس، با شرایط هیدروژئولوژیکی این آبخوان به خوبی مطابقت دارد.