مقاله مدل تبیینی کاربری های اینترنت و نقش آن در هویت جنسیتی جوانان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: مدل تبیینی کاربری های اینترنت و نقش آن در هویت جنسیتی جوانان شهر تهران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترنت
مقاله هویت
مقاله هویت جنسیتی
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابخش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مختارپور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق در این پژوهش ارائه مدل تبیینی کاربری های اینترنت و نقش آن در هویت جنسیتی جوانان شهر تهران می باشد. در ذیل این هدف تعیین میزان شناخت دانشجویان از این تکنولوژی به تفکیک جنسیت، تعیین نوع برنامه های مورد استفاده دانشجویان از اینترنت به تفکیک جنسیت و شناخت تاثیر کاربری های اینترنت بر هویت جنسیتی جوانان مدنظر قرار گرفته اند. در این تحقیق از دو روش اسنادی و روش پیمایشی (با بهره گیری از تکنیک پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق، کلیه جوانان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در دانشکده های علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد و الهیات می باشد. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران برابر ۲۵۰ نفر محاسبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کاربران جوان در محیط اینترنت؛ توجه و اقبال ویژه ای به محیط گفتگو و کاربری های ارتباطی اینترنت دارند. حضور در محیط های چت، دوست یابی، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی و ارائه دیدگاه ها، نگرش ها و احساسات نوجوانان در این محیط، آزادی بیان مطالب از سوی آنان، از دیگر دلایل و عواملی هستند که این الگوی کاربری را محبوب جوانان می نماید که ما را به فرضیه «بین هویت جنسیتی و الگوی کاربری اینترنت در میان جوانان رابطه معناداری برقرار است» رهنمون ساخت. جهت آزمون این فرضیه، از آماره کای اسکوئر و ضریب شدت رابطه تائو بی کندال با درصد خطای ۰٫۰۵ و سطح اطمینان ۰٫۹۵ استفاده شد که نتیجتا این رابطه معنادار بوده و فرضیه محقق مورد تایید واقع شد. فرضیه دیگر محقق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین هویت جنسیتی و میزان کاربری الگوی اطلاعاتی در میان جوانان نیز به طریق مشابه مورد تایید واقع شد. در نهایت نیز مدل رگرسیونی تاثیر مصرف اینترنت بر هویت جنسیتی برآورد و ارائه شد.