سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد راه و ترابری – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
پریسا بازدار اردبیلی – کارشناس ارشد اقتصاد – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

چکیده:

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید و اشتغال، این مقاله به تبیین رفتار سرمایه گذاری و شناسایی نقش و سهم سرمایهگذاری در بخش حملونقل دریایی به منظور طراحی و ارائه تصویر واقعی آن در اقتصادکلان و تدوین راهبردها و برنامه بلندمدت برای توسعه کشور، پرداخته است. در این مقاله تأثیر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل دریایی بر رشد اقتصادی کشور طی سالهای ۸۸-۱۳۵۰ بررسی می گردد . برای – تخمین مدل از الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده شده است . نتایج حاصل از تخمین مدل نشان م ی دهد که در بلندمدت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل دریایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد . همچنین چگونگی تغییرات متغیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی با روش تجزیه خطای پیشبینی مورد بررسی قرارگرفته است.