مقاله مدل بی عدالتی سازمانی، استرس و فرسودگی هیجانی در پرستاران زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۸۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مدل بی عدالتی سازمانی، استرس و فرسودگی هیجانی در پرستاران زن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بی عدالتی
مقاله استرس شغلی
مقاله فرسودگی هیجانی
مقاله پرستاران زن
مقاله مدل سازی معادله ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: واثقی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مصاحبی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پرستاران زن از زمره افرادی هستند که ب ه واسطه شرایط شغلی حساس خود با عوامل استرس آور گوناگونی مواجه هستند. این مواجهه آن ها را مستعد استرس و فرسودگی هیجانی می سازد. یکی از عوامل استرس آور مهم در محیط های کاری پرستاران بی عدالتی است. هدف از این مطالعه بررسی نقش بی عدالتی در استرس و فرسودگی هیجانی در یک مدل چند سطحی است.
روش بررسی این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی، همبستگی نوین است. جامعه آماری پژوهش را پرستاران زن یک مجموعه بیمارستانی در شهر اصفهان در پائیز ۱۳۸۹ (۱۴۰ پرستار) تشکیل دادند، که از میان آن ها ۱۰۰ نفر از طریق نمونه گیری سهل الوصول انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها، شامل پرسشنامه ۵ سوالی استرس شغلی، پرسشنامه ۹ سوالی فرسودگی هیجانی و سه پرسشنامه سه سوالی برای بی عدالتی توزیعی، رویه ای و تعاملی بود. داده ها با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری(SEM)  و تحلیل واسطه ای مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین بی عدالتی توزیعی، رویه ای و تعاملی با استرس و فرسودگی هیجانی پرستاران زن رابطه مثبت و معناداری (p<0.01) وجود دارد. نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری (SEM) نشان داد که بی عدالتی رویه ای و تعاملی با استرس شغلی و استرس شغلی نیز با فرسودگی هیجانی طی یک مجموعه روابط دو سطحی دارای رابطه مستقیم هستند، اما بی عدالتی توزیعی با استرس شغلی دارای رابطه مستقیم نیست. تحلیل واسطه ای نیز نشان داد که استرس شغلی متغیر واسطه ای کامل در رابطه بی عدالتی رویه ای و تعاملی با فرسودگی هیجانی است.
نتیجه گیری: شواهد حاصل از مدل تایید شده در این پژوهش، نشان از آن دارد که بی عدالتی رویه ای و تعاملی برای زنان پرستار یک عامل استرس آفرین جدی است که در صورت تداوم باعث فرسودگی هیجانی در آن ها می شود .