سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید همایی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق- دا
علیرضا ذکریازاده – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق- دا
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق- دا

چکیده:

کنترل ولتاژ یکی از مهمترین مباحث در بهرهبرداری و کنترل شبکه توزیع هوشمند میباشد. با تجهیز شدن شبکه های توزیع به سیستمهای مخابراتی و زیرساختهای اندازهگیری در قالب شبکه های توزیع هوشمند، مفهوم کنترل ولتاژ اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله مدلی جهت بهبود روند کنترل ولتاژ ارائه شده است که در آن نیاز به تجهیزات اندازهگیری کاهش داده شده است. مدل پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع نمونه به همراه منابع تولید توان تجدیدپذیر آزمایش شد. نتایج نشان میدهد که با تغییر توان مصرفی مشترکین و توان تولیدی منابع انرژی تجدیدپذیر، روش پیشنهادی توانایی تثبیت ولتاژ در محدودهی مجاز را دارد.