سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نعمان محمودی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
راغب رحمانیانی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالسلام قادری – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
بیان بیورانی – کارشناس مهندس صنایع

چکیده:

مراکز واسطه به عنوان تسهیلاتی عمل میکنند که نقش بسیار مهمی را در ایستگاههای واسطه مانند سیستمهای توزیع و سیستمهای خدماتی ایفا میکند. مسالهی مکانیابی تسهیلات واسطه و تخصیص نقاط غیرهاب به این تسهیلات بارها در طراحی شبکههای ارتباطی، حملو-نقل هوایی و شبکههای پستی به کار برده شده است. فرض معمول در این مسائل، قطعی در نظر گرفتن پارامترهای مسئله (نظیر جریان و هزینه میباشد، که در دنیای واقعی این فرض تقریباً غیر ممکن میباشد. بر این اساس، در این مقاله مدلی برای بهینه سازی مسئلهی- p میانه تحت شرایط عدم قطعیت ارائه شده است. در این مدل دو روش بهینه سازی احتمالی و استوار با هم ترکیب شدهاند. بطوری که، ارزش انتظاری مجموع هزینههای جریان کمینه میشود و جواب حاصله برای مراکز واسطه و سیستم ارتباطی آنها، شرایطp روباست را تامین میکند. مدل مذکور بر روی ۷ مسئله نمونه استاندارد با الگوریتم فراابتکاری جستجوی متغیر همسایگی حل شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که این الگوریتم در مقایسه با نرمافزارCPLEX توانسته است که جوابهای بهتری را درمدت زمان بسیار کمتری بدست آورد.