سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه متولی باشی نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درمسئله تعیین ظرفیت بهینه مخازن سدها با هدف تامین نیازهای شربف صنعت و کشاورزی گرچه هدف تامین نیازهای آبی پیگیری می شود تامین تمامی نیازها درت مامی دوره ها حتی دوره های خشک مستلزم طراحی سد با ارتفاع زیاد می باشد بنابراین ضروری است در روش و مدل پیشنهادی این امکان که در درصد مشخصی از دوره ها که توسط مدلساز از قبل تعیین می شود بخشی از نیازها توسط مخازن سد تامین نشود لحاظ گردد احتساب این گونه محدودیت ها در مدل بهینه سازی قطعی نیازمند افزودن متغیرهای دو مقداره Binary) درساختار مدل است که در قالب یک مدل بهینه سازی از جنس برنامه ریزی خطی یا غیرخطی عدد صحیح مختلف MILP قابل فرمولبندی است که در حیطه مسائل بهینه سازی مشکل است.