سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد کاظم قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعتایرا
عباس افشار – استاد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعتایران، تهران، ایران

چکیده:

یکی از روشهای کنترل کیفی آبهای سطحی، مدلسازی به منظور بهینه سازی اهداف مورد نظر میباشد. در بسیاری از مدلهای بهینه سازی که تاکنون برای مدیریت کیفی آب در رودخانه ها ارائه شده، تلاش شده است که فقط یک پارامتر کیفی آب (مثلا BOD ) به عنوان شاخص کیفی در نظر گرفته شود. اما در این مقاله، یک مدل ساده جهتتعیین کیفیتبهینه آب ارائه شده استکه چند پارامتر کیفی را به طور همزمان در نظر میگیرد. به عبارت دیگر، در اینجا شاخص کیفی NSFWQI به کار رفته که قادر است ۹ پارامتر کیفی مؤثرتر در تعیین کیفیت آب جهت مصارفعمومی را به طور همزمان در نظر بگیرد. از طرفی از مدل QUAL2K به منظور شبیه- سازی کیفی آبدر نقاط کنترلی رودخانه و از الگوریتم سیستم جامعه مورچهها (ACS) برای بهینه سازی جواب- های بدست آمده از مدل شبیهساز، استفاده شده است. مدل ارائه شده، روی یکرودخانه فرضی تست و نتایج آن به ازای حالتهای مختلف برنامه بهینهساز (افزایش تعداد تکرارها، افزایش تعداد مورچهها و دیگر ضرایب قابل تغییر)، مقایسه و تحلیل شده است.