سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرنوش هدایتی زاده – دانشجویکارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرنوش گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
محمدرضا کاویانپور – دانشیارگروه عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

انتخاب سیلاب طراحی مناسب یکی از اقدامات اساسی برای دستیابی به درجات مطلوب ایمنی سدها و سازه های آبی در برابر طغیان ها تلقی می شود اما به دلیل وجود ایستگاههای اندازه گیری و یا همچنین کمبود آمار مورد نیاز در محل احداث سازه های آبی نمی توان به دبی طراحی دسترسی داشت راههای متفاوتی برای پیش بینی دبی های سیلابی از جمله روش معادلات تجربی، روش هیدروگراف های واحد مصنوعی و روش انتقال مستقیم اطلاعات هیدرولوژیکی وجود دارد که هریک ازاین روشها نیازمند یک سری داده ها و آمار برای آن مناطق می باشد درکنار روشهای موجود روش تحلیل منطقه ای مدلبندی سیلاب را می توان به عنوان راه حل تخمین و برآورد سیلاب در مناطق فاقد آمار پیشنها د نمود. در روش آنالیز منطقه ای سیلاب می توان بین برخی از خصوصیات حوضه آبریز همچون مساحت حوضه و یا سایر خصوصیات فیزیوگرافی آن و حداکثر دبی لحظه ای روابطی را به دست آورد که با استفاده از آنها سیلاب های آن حوضه را پیش بینی نمود.