سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد علیپورشهربابکی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
محمدجواد خانجانی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رسوبگذاری درمخازن سدها مشکلی است که بسیاری از سدهای در حال بهره برداری با آن مواجه می باشند مدیریت پایای مخزن ایجاب می نماید که حجم ذخیره مفید مخزن که بوسیله انباشت رسوبات از دست می رود از طریق روشهای رسوب زدایی حفظ و بازیافت گردد دراین مقاله ابتدا به بررسی روشهای مختلف در زمینه رسوبزدایی پرداخته شده است سپس با استفاد هاز یک مدل ریاضی و حل آن به وسیله برنامه کامپیوتری MAPLE روند تغییر سطح بستر رسوب درمدت زمان آب شویی با دبی های مختلف محاسبه گردید نتایج بدست آمده نشان میدهد زمانی که به ازای یک ارتفاع ثابت دبی خروجی از تخلیه کنده تحتانی افزایش یابد برمیزان حجم مخروط رسوب شویی نیز می افزاید به عبارت بهتر برای داشتن حداکثر راندمان دررسوب شویی تحت فشار بهتر است تا جایی که شرایط بهره برداری مخزناجازه می دهد دریچه های تخلیه کنده با حداکثر ظرفیت خود مورد بهره برداری قرارگیرند و برای صرفه جویی در مصرف آب مخزن تخلیه کننده ها به طور متناوب بازوبسته شوند.