سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا نیکو – کاندیدای دکتری عمران آب
اکبر کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق مدل جدیدی برای تخصیص توامان آب و بار الودگی درسیستمهای رودخانه مخزن سفره زیرزمینی با لحاظ بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی تحت عدم قطعیت پارامترهای مدل ارایه شده به این منظور یک مدل بهینه سازی غیرخطی بازه ای چند دوره ای کمی کیفی دریک افق ده ساله تدوین شده است دراین مدل حاصل جمع هزینه تامین آب برای نیازهای آبی و تامین قیود کیفی درتمام دوره برنامه ریزی حداقل می گردد بدینترتیب از پتانسیل هماهنگ سازی بهره برداری از مخزن سفره زیرزمینی و رودخانه دریک ساختار چنددوره ای بنحوی استفاده می شود که تصمیم های هردوره حداقل هزینه تامین آب و برقراری کیفیت مورد نیاز را یک افق بلندمدت ۱۰ ساله به همراه داشته باشد. نتایج حاصله از کاربرد مدل پیشنهادی در زیرحوضه پایین دست سد زاینده رود مبین دقت مدل بهینه سازی و توانایی الگوریتم حل بکاربرده شده برای حل سریع مدل غیرخطی و غیرقطعی تدوین شده می باشد.