سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا ابراهیمی – کارشناس ارشد راه و ترابری
عزالدین قنبری – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، شرکت مطالعات جامع حملو نقل و ترافیک ته

چکیده:

امروزه مسائل آلودگی هوای حاصل از فعالیتهای حمل و نقل و ترافیکشهر تهران بهصورت کلاف پیچیده وسردرگمی در آمده است که ارائه راهکارهایی جهت تقلیل یا رفع معضلات ناشی از آن جز بر پایه مطالعه وتحقیق میسر نمیباشد. برآورد میزان نشر آلایندهها حاصل از فعالیتهای حمل و نقل شهری در سطح شهر تهران، با توجه به سهم بالای منابع تحرک(وسایلنقلیه) در ایجاد وضعیت نامطلوب آلودگی هوا از اهمیتخاصی برخوردار است. با توجه به وضعیت نامطلوب آلودگی هوا در شهر تهران، برآوردی صحیح از میزان نشر آلایندهها در هر وضعیت ترافیکی میتواند در پیشبینی منافع و مزایای حاصل از پروژههای حمل و نقلی و اخذتصمیمات لازم برای مدیران و مسئولین شهری کمکشایانی باشد. هدف از انجام این مقاله ارائه مدل برآورد میزان نشر آلایندههای حاصل از حمل و نقل و ترافیک شهری جهت برآورد میزان تولید و نشر آلایندهها در کلشهر تهران میباشد. در این پروژه با تکیه بر آمار و اطلاعات میزان نشر آلایندهها از وسایلنقلیه در شرایط مختلف و همچنین آمار حاصل از مدل شبیه سازی شده حمل و نقل و ترافیکشهر تهران، میزان نشرآلایندههای مهم در اقصی نقاط شهر بهدست خواهد آمد.