سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمیرا خدیوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مجید عباسپور – استاددانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا کرباسی – استادیار دانشگاه تهران
ناصر محرم نژاد – استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران

چکیده:

مصرف بی رویه انرژی درکلانشهرهای ایران برهیچ کس پوشیده نیست جهت جلوگیری ازرشد غیرمنطقی مصرف انرژی و حفظ ذخایرملی دراین زمینه باید توجه بیشتری به الگوی مصرف انرژی درکلانشهرها نمود مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی وانتشار الاینده های ناشی ازآن دربخش خانگی شهر تهران می پردازد مطالعه حاضر شامل بحث درمورد روند گذشته و سناریوهای اینده به منظور کاهش تولید گازهای گلخانه ای دراین بخش میب اشد با استفاده ازنرم افزار LEAP تقاضای انرژی و تولید گازهای گلخانه ای ناشی ازآن دریک سناریوی پایه درافق بلندمدت ازس ال ۲۰۱۱تا۲۰۳۶ باتوجه به سیاستهای توسعه کشورطراحی گردید تقاضای انرژی درقالب ۷سناریوی جایگزین نظیر استفاده ازلامپهای کم مصرف اجرای مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان توسعه استفاده ازانرژی خورشدیی و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.