سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود سیادت موسوی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل
کتایون محبی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل

چکیده:

مقاله حاضر در برگیرنده فرآیند ساخت مدل برآورد تعداد تصادفات شهر کرج بر اساس اطلاعات موجود شهر میباشد. برای به دست آوردن نتایج واقعی و قابل اطمینان از مدل به اطلاعات مناسب تصادفات ترافیک، و طرح هندسی راه نیاز است. توسعه اینگونه مدلها برای بررسی تأثیر عوامل موردنظر بر روی تصادفات، مهندسین را قادر میسازد تا اقدامات لازم در جهت شناسایی و کاهش تعداد و شدت تصادفات و یا کاهشاحتمال وقوع آنها را اعمال نمایند. بر اساسمطالعات انجام شده در سایر کشورها، در برآورد تعداد تصادفات رگرسیون پواسون نسبت به رگرسیون خطی ارجحیت دارد. بدین منظور در این مطالعه از رگرسیون پواسون استفاده شده است. ابتدا اطلاعات حجم ترافیک و مشخصات هندسی در ۱۱ تقاطع و میدان مشکل دار شهر کالیبره شدند. نتیجه حاصل نشان میدهد که حجم ترافیک بیشترین SPSS کرج جمع آوری، و مدلهای مختلفی در نرمافزار تأثیر را در وقوع تصادفات دارد به طوریکه اثر مشخصات هندسی تقاطع و میدان را تحت الشعاع قرار میدهد. بنابراین مدلی که فقط شامل متغیر حجم ترافیک است به عنوان مدل برتر انتخاب شد.