سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قربانپورآرانی – دانشیاردانشگاه کاشان
زهرا خدامی مرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اکبر مصلایی برزکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا کلاهچی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله عمر خستگی شافت دوار با یک ترک شعاعی در سطح خارجیآن با حضور تنش های پس ماند پیش بینی شده است. شافت در نظرگرفته شده توخالی و از جنس ۱۰۲۰SAE تحت بار گذاری دورانی و پیچشی بوده و تنش های پس ماند مماسی فشاری در سطح داخلی آن توزیع شده است. برای پیش بینی عمر خستگی شافت دوار ضرایب شدت تنش حاصل از تنش پس ماند مماسی و بارگذاری دورانی با استفاده از نرم افزارANSYS محاسبه شده و با ضرایب شدت تنش ناشی از بارگذاری پیچشی که از رابطه تجربی بدست آمده [ ۱] ترکیب شده تا ضرایب شدت تنش معادل بدست آید، سپس با جایگذاری در معادله فورمن، عمر خستگی شافت دوار ترک دار که طول ترک و نرخ رشد ترک معرف آن است در قالب نمودار به نمایش درآمده است