سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی علیپورواوسری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

بخش حمل و نقل به منزله یکی از بخشهای زیربنایی اقتصادکشور نقش چشمگیری درایجاد ارزش افزوده و مصرف انرژی دارد یکی از زیربخشهای مهم این بخش حمل ونقل زمینی میباشد که این زیربخش سهم شایانی ازحمل مسافر را درکشور عهده دار است بخش حمل ونقل بیشترین مصرف کننده انرژی درمیان کلیه بخشها است درراستای کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت درکشور سیاست حذف یارانه های پرداختیو ازادسازی قیمت سوخت اجرایی گردیده است دراین مقاله تاثیر افزایش قیمت سوخت برسفر مسافر جابجا شده دربخش جاده ای برای انواع مختلف خودروی مسافری محاسبه و با توجه به پارامترهای مرتبط دراین زمینه ازجمله طول مسیر تعدادمسافر میزان سوخت مصرفی نوع وسیله نقلیه و هزینه ها به ارایه مدلبهینه شده تحقیقمی پردازیم اتوبوس و سواری به علت سهم بالای یدرجابجایی مسافر درمدل بعنوان وسیله نقلیه استفاده شده است نرخ سوخت مورد استفاده درمدل نرخ بعد از طرح هدفمندی یارانه ها است