سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید محمد سید حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، استاد د
ایمان راستیان تهرانی – کارشناس ارشد حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده

چکیده:

LRT) و قطار سبکشهری (BRT) هدف این تحقیق، ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل همگانی اتوبوستندرو از جنبه های مختلف اقتصاد، تسهیلات و محیط زیست می باشد. به طوری که بعد از شناخت و نحوه عملکرد آنها، به انتخاب معیارهای مناسب از میان منابع موجود و گسترشمدل پرداخته شده است و در نهایت به کمکروشتحلیل سلسله بخشی از یککریدور فرضی بعنوان مثال مورد ارزیابی قرار گرفته و سپسمطالعه ،Merit Ratio و تلفیق آن با روش AHP مراتبی موردی بر روی یکی از کریدورهای شهر تهران انجام گشته است.