سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدحسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم خدیور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- حمل و نقل

چکیده:

نگاهی به تجارب جهانی نشان می دهد که امروزه برای حل مشکل کمبود پارکینگ خصوصا در مناطق مرکزی شهرها، به مقوله پارکینگهای مکانیزه به دلیل مزایایی همچون قابلیت اجرا در زمینهای کوچک وغیر متعارف، ایجاد ظرفیتبیشتر در فضای کوچکتر، کاهشزمان پارک و بازیابی خودروها، افزایشایمنی و کاهش آلودگی زیست محیطی به عنوان راه حلی مناسب توجه می شود. در این خصوص با توجه به انواعمکانیزمها با شرایط و ویژگیهای مختلف در این پارکینگها،تصمیم گیری جهت به کار گیری مناسب ترین سیستم چندان ساده نیست زیرا تعداد شاخصهای تصمیم گیری ، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم درنظر گرفتن هم زمان آنها و همچنین اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم می افزاید. بنابر این لازم است بررسی و تحلیل دقیقی درباره انواع مکانیزمهای این پارکینگهاصورت بگیرد تا مناسبترین گزینه در هر شرایطی مشخصو نیز اولویت بندی بین آنها تعیین گردد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن معرفی تعدادی از سیستمهای پارکینگ مکانیزه و بیان شاخصهای فنی و اقتصادی موثر در ارزیابی آنها، چگونگی انتخاب بهترین سیستم با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان ومتخصصان مربوطه نشان داده شود. در این مسیر از روش تصمیم گیری چند معیارهPROMETHEE استفاده شده است