سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد امین قلم بر – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، شرکت توسعه سرمایه گذاری کارآمد
سعید صادق پور – مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری کارآمد
حسام الدین خاجی – کارشناسی مهندسی صنایع شرکت توسعه سرمایه گذاری کارآمد

چکیده:

در دنیای پرآشوب امروز که هر روز بر پیچیدگی ها و سرعت تغییرات آن افزون می گردد لزوم ارزیابی مستمر و دقیق حرکت سازمان بیشتر به چشم می خورد. از آنجاییکه سازمان ها و موسسات امروزی در انجام امور خود می بایست از رویکردهای پروژه محور استفاده نمایند و مدل های کنونی تفاوت های ساختاری و انسانی اینگونه سازمان ها را به خوبی نشان نمیدهد در مقاله حاضر مدل متناسب با ماهیت اینگونه سازمان ها ارئه شده است. در مدل تبین شده ضمن رعایت تفاوت های ماهیتی سعی شده است با استفاده از نظرات خبرگان در حوزه های مربوطه شاخص های متناسب در ارزیابی نیروی انسانی استخراج گردد. به منظور تدوین مدل حاضر یک سازمان پروژه محور با بیش از ۴۰۰ کارمند در چندین استان کشور با حوزه های کاری متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده رضایت مدیران ارزیابی کننده در هر دو حوزه پشتیبانی و فنی بوده است.