سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت، میدان رسالت
علی عرب – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، تهران- خیابان قائم مقام، کوچه شش

چکیده:

اصلیترین مساله در مرحله مطالعات امکانسنجی احداث مسیرهای جادهای و ریلی، توجیه اقتصادی آنها میباشد. از مهمترین مسائل در توجیه احداث جاده یا خط ریلی در هر منطقه، میزان بار جذب شوندهبه آن شیوه در سالهای بهره برداری از طرح میباشد. بدین منظور ساخت مدلی که بتواند سهم تفکیکبار را میان شیوههای حمل و نقل زمینی تعیین کند، از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد. با توجه به مزایا ونقاط قوت منطق فازی از جمله اعمال نظرات کارشناسان و ایجاد پیوند میان مفاهیم زبانی و محاسبات پیچیده ریاضی، استفاده از این روش میتواند به ساخت مدلی با میزان خطای کمتر در مقایسه با سایرروشها منجر شود. در این مقاله با استفاده از اطلاعات جابجایی کالا در ایران توسط شیوههای زمینی، در نقاطی که هر دو شیوه جادهای و ریلی موجود است، مدل تفکیک وسیله به کمک منطق فازی ساختهخواهد شد. در نهایت جهت اعتبارسنجی مدل ساخته شده، برآورد سهم هر دو شیوه برای اطلاعات جابجایی کالا، برای اطلاعات آخرین سال با مقادیر واقعی مقایسه میگردد. با توجه به دقت مدل و ۲Rمناسب خط برازش داده شده به دادههای نمودار مشاهده- برآورد، میتوان از این مدل جهت پیشبینی تفکیکوسایل حمل و نقل زمینی استفاده نمود