سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حمید روستا – عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
مجتبی عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

با توجه به اهمیت برشگیرها در سقف های مرکب، در این مقاله سعی برآن شده است که رفتار برشگیر نبشی مایل به طور تحلیلی بررسی شود. بررسی تحلیلی یک مدل عددی به روش اجزا محدود برای شبیه سازی آزمایش رانش برشگیرنبشی مایل است.از نتایج مدل اجزا محدود منحنی بار – لغزش رسم شده و ظر فیت برشگیر به دست می آید.پس از اعتبارنتایج مدل اجزا محدود با مقایسه نتایج آزمایشگاهی دیگر محققین، در یک مطالعه پارامتری اثرات مقاومت فشاری دال بتنی و ابعاد برشگیر از جمله (ضخامت , طول و ارتفاع) نبشی بررسی شده است و رابطه ای برای تعیین مقاومت برشگیر نبشی مایل پیشنهاد داده شده است. همچنین نتایج نشان داده است که مقاومت فشاری بتن، ضخامت و طول نبشی به عنوان پارامتر های مهم هستند اما ارتفاع اثرات ناجیزی بر روی ظرفیت برشگیر نبشی مایل دارد.