سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن ستاری ساربانقلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

قرآن کریم به حق کتابی است که دربرگیرنده خیردنیا و آخرت و توجه توامان به معاش و معاد آدمی است و به تعبیر دقیق قرانی هیچ تروخشکی نیست مگراینکه درکتاب خداوند از آن ذکر شده است وکلیدهای غیب تنها نزداوست جز او کسی آن را نمی داند و آنچه درخشکی ودریاست میداند و هیچ برگی فرونمی افتد مگر اینکه آن را میداند و هیچ دانه ایدرتاریکیهای زمین و هیچ تروخشکی نیست مگراینکه درکتاری روشن ثبت است سوره مبارکه انعام ۶ آیه ۵۹ تدوین معیاری برای تعالی اخلاق با رویکرد مدلسازی و ازمنظر قران کریم دردوران معاصر و برای کشور ما به یک یاز ضروریات دست اندرکاران امور فرهنگی کشور تبدیل شده است مقاله حاضر با درنظر گرفتن اهمیت موضوع دربعد ملی فرهنگی و با هدف تحقق پذیری تدوین فرهنگی آرای تعالی فرهنگی بربستر قران کریم و با هدف پی ریزی های بسترهای متناسب برای متخصصان اهل فن تدوین شده است سازوکار اجرایی تعالی فرهنگی که به دلیل مولفه های خلاقانه و تشبیه نظام احسن متناسب فن آوری معماری هنری ایران اسلامی شمسه و الگوی شمسه اسلامی نام نهاده شده است میتواند سراغازی برای تدوین الگویی بهینه برای این امر باشد.