سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهریار افندیزاده – دانشیار، مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران، مدی
الیاس فرخ زاد – کارشناس ارشد، مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به مشکلات ترافیکی موجود که یکی ازاصلیترین معضلات شهرهای بزرگ سطح دنیا است، پرداختن به سیستمهای حمل و نقل همگانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. برای استفاده از حداکثر ظرفیت جابجاییسیستمهای با ظرفیت بالا مانند مترو میتوان با ایجاد سیستم تغذیه کننده ناحیه تحت پوششو تقاضای استفاده از آن را بالا برد. در اکثر مطالعات گذشته شبکه تغذیه کننده برای یکخط ریلی طراحی شدهاند که دراین مطالعه شبکه اتوبوسرانی به عنوان تغذیه کننده یکشبکه ریلی در نظر گرفته شده است. تابع هدف پیشنهادی برای این مدل یکتابع دو سطحی است که در سطح پایین به طراحی شبکه اتوبوسرانی تغذیهکننده میپردازد و در سطح بالا هزینه کل کمینه خواهد شد، در مدل ارائه شده تاثیر نقاط انتقال شبکه ریلی و میزان جابجایی در هر کمان برای نقاط مختلف شهر نیز در تابع هدف دیده شده است. در نهایت یافته های اینمطالعه بر روی یکشبکه آزمایشی اجرا و نتایج آن ارائه شده است.