سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید مرادی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
محمدتقی کاظمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در مقاله حاضر، یک مدل آسیب- خمیری برای مدل سازی رفتار بتن ارائه می گردد. در این مدل سعی شده تا با ترکیب مکانیک آسیب و تئوری خمیری، از نواقص حاصل از کاربرد جداگانه این مد لها اجتناب گردیده و در عین حال از مزایای هریک سود جسته شود. در این مدل، بخش خمیری بر پایه تنش موثر فرمول بندی شده و بخش آسیب از نوع ایزوتروپیک می باشد. کارآیی مدل در طیف وسیعی از انواع بارگذاری شامل یکنواخت و رفت و برگشتی مورد ارزیابی قرار گرفته و با نتایج آزمایش های موجود، مقایسه گردیده است.