سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران- مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واح
حسن امینی راد – استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی ب
فرشاد گلبابایی کوتنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط‌زیست، عضو باشگاه پژوهشگران جوان ق
علی نصراللهی هریکنده – کارشناس ارشد عمران- محیط زیست

چکیده:

رودخانه بابلﺭود یکی از رودخانهﻫﺎی مهم استان مازندران ﻣﻰباشد که از آب این رودخانه جهت کشاورزی در روستاهای اطراف استفاده ﻣﻰشود. با توجه به بحران کمبود آب انجام تحقیقاتی جامع پیرامون آلودگیﻫﺎی آن از لحاظ کمی و کیفی و استفاده از ابزارهای مدیریتی همچون مدلﻫﺎی ریاضی و کامپیوتری به منظور پیشﺑﻴﻨﻰ وضعیت کیفی آب این رودخانه و پیشگیری از آلودگی فزاینده آن امری ضروری به نظر ﻣﻰرسد. در این تحقیق از مدل کیفی qual2k جهت شبیهﺳﺎزی پارامترهای کیفی PH، BOD، DO و همچنین دبی استفاده شده است. از مقادیر پارامترهای کیفی رودخانه و سایر اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرایی جهت واسنجی و پیش بینی مدل استفاده گردیده است. نتایج حاصل از مدل تا حدود زیادی گویای شرایط واقعی رودخانه ﻣﻰباشد که این امر نشان دهنده توانا بودن مدل qual2k در شبیهﺳﺎزی پارامترهای کیفی است. با در نظر گرفتن اینکه اندازﻩگیری عوامل کیفی آب در رودخانهﻫﺎ بسیار پرهزینه ﻣﻰباشد، ﻣﻰتوان برای کاهش این هزینهﻫﺎ استفاده از مدل qual2k را در پیش بینی پارامترهای کیفی توصیه نمود. طبق بازدیدهای به عمل آمده، عمده آلودگی رودخانه بابلﺭود نـه از واحدهای صنعتی، بلکه از فاضلابﻫﺎی شهری ﻣﻰباشد که یا مستقیماً توسط ساکنین کنار رودخانه، به آن وارد ﻣﻰگردنـد و یا به وسیله کانالﻫﺎی شهری جمعﺁوری شده، سپس در یک نقطه وارد رودخانه ﻣﻰشود. با توجه بـه نتـایج حاصل از شبیـهﺳﺎزی ﻣﻰتوان گفت که کیفیت آب رودخانـه بابلﺭود بـرای کشاورزی از وضعیت مناسبی بـرخوردار است ولی بـرخی از نقـاط آن برای عبور آبـزیان نقاط بحرانی محسوب ﻣﻰشونـد که افـزایش اکسیـژن محلول سرآب رودخانـه تا mg/L5 و همچنین افزایش اکسیژن محلول فاضلاب شهری ورودی تا حـد mg/L3 باعث از بین رفتن نقاط بحرانی ﻣﻰشود