سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه سلوکی پور – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
سیدمحمود موسوی –

چکیده:

دراین پژوهش به کمک رهیافت موازنه نیروها شارحدی فیلتراسیون غشایی شیر پس چرخ مدلسازی شده و شبیه سازی به کمک نرم افزار MATLAB صورت گرفت این مدل دربرگیرنده نیروهای دراگ وزن نیروهای بین ذرات کلوئیدی دافعه الکترواستاتیکی و جاذبه واندروالس و نیروی بالابرنده ناشی از اینرسی بوده و برای درنظر گرفتن پدیده نفوذ معکوس دو فاکتور نفوذ براونی و نفوذ ناشی از برش نیز در این مدلسازی مدنظر قرار گرفتند با استفاده از این مدل مشخص شد که با افزایش تنش برشی دیواره و پتانسیل سطحی شار حدی افزایش می یابد و افزایش فاصله بین ذرات باعث کاهش شار حدی می شود درفواصل کوتاه بین ذرات پارامتر موثر برشارحدی پتانسیل سطحی ذره و درفواصل بیشتر پارامتر اثر گذار برآن اندازه ذره می باشد.