سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آسو فتحی – دانشجوی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی
داریوش زارع – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق رفتار خشک شدن انجیر در خشک کن لایه نازک آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت و بهترین مدل ریاضی از میان مدلهای معتبر به منظور شبیه سازی فرایند خشک شدن انجیر انتخاب شد ازمایشه ادر سه سطح دمایی ۴۵و ۵۵ و ۶۵ درجه سلسیوس و دو سطح سرعت ۱/۲۵ و ۲ متر برثانیه در سه تکرار انجام شد ۷ مدل ریاضی برداده های آزمایشگاهی برازش داده شد و براساس پارامتر آماری R2 مقایسه شدند. مدل میدلی و همکاران منحنی سینتیک خشک شدن انجیر را نسبت به مدلهای دیگر بهتر برآورد کرد نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که دما و سرعت هوای خشک کن اثر معنی داری برمدت زمان لازم جهت خشک شدن محصول دارند درحالیکه اثر تکرار معنی دار نشد.