سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی حیدری – دانشجوی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدمهدی نصیری – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق رفتار خشک شدن نمونه های گلابی درخشک کن قفسه ای آزمایشگاهی براساس مدلهای ریاضی خشک شدن مورد بررسی قرارگرفت آزمایشها در سه سطح دما ۴۰و۵۰و۶۰ درجه سانتی گراد و سه سطح سرعت هوای ۰/۵ و ۱و۱/۵ متربرثانیه خشک کن انجام گرفت هشت مدل ریاضی خشک شدن برداده های آزمایشگاهی براز شد انتخاب بهترین مدل ریاضی خشک شدن براساس شاخصهای آماری ضریب تبیین R2 و مربع کای X2 برازش شده بر۷۰ درصد داده ها صورت گرفت به منظور ارزیابی مدلها از شاخصهای آماری ریشه میانگینمربعات خطا RMSE میانگین خطای سوگیری MBE درصد میانگین خطای نسبی ARE محاسبه شده برای ۳۰ درصد باقیمانده ی داده ها استفاده شد مدل تقریب انتشار با داشتن بیشترین مقدار ضریب تبیین ۰/۹۸۸ کمترین مقادیر مربع کای ۰/۰۰۰۱۱ ریشه میانگین مربعات خطا ۰/۰۱ میانگین خطای سوگیری ۰/۰۰۰۸ درصد میانگین خطای نسبی ۵/۱۷۵ بهترین مدل برای رفتار گلابی طی فرایند خشک بدست آمد.