سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سجاد بسحاق – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دا
فاطمه یزدیان – استادیار گروه علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
زهرا سادات آقا میری – دانش آموخته دکتری گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کا
سیدعباس شجاع الساداتی – استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله تولید زیست توده از گاز طبیعی توسط میکروارگانیسمی از گونه متانوموناس در یک بیوراکتور حلقه‌ای مدل سازی شده است. بیوراکتور به بخش های اصلی مثل بخش جریان به سمت بالا، جریان به سمت پایین، جریان در راستای افق، جداکننده گاز-مایع، همزن استاتیک و پمپ مایع تقسیم بندی می‌شود. در این مقاله مدل سینتیکی موند و لجستیک مورد مقایسه قرار گرفته اند. برای هر قسمت به طور جداگانه معادله موازنه جرم متناسب با فرضیات موجود نوشته شده و معادله دیفرانسیل های معمولی و پاره ای حاصل به طور همزمان حل شده اند. مدل ریاضی به کار رفته برای بخش های جریان به سمت بالا، جریان به سمت پایین و جریان افقی مدل پراکندگی محوری و برای بخش‌های پمپ، جداکننده گاز-مایع و همزن استاتیک مدل یک تانک همزن دار سری در نظر گرفته شده است. در این مقاله آنالیز حساسیت مدل برای تغییرات طول بیوراکتور در نظر گرفته شده است و شرایط بهینه عملیاتی در طول فرایند و بهترین مدل سینتیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.