سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده ملیحه میرهاشمی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مش
محمد بنایان – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پیش بینی صحیح عملکرد گیاه زراعی جهت مدیریت مناسب سیستم های زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک با در نظر گرفتن کمبود آب ضرورت دارد. هدف از این مطالعه ارائه مدلی ساده برای پیش بینی عملکرد کلزا بر اساس شاخص سطح برگ شبیه سازی شده در شرایط تنش خشکی بود. در این مدل شاخص سطح برگ بر اساس زمان حرارتی تجمعی و شاخص تنش خشکی شبیه سازی شد. موازنه آب خاک توسط مقدار تخلیه رطوبت از منطقه توسعه ریشه ها، تبخیر و تعرق واقعی گیاه، رواناب و نفوذ عمقی شبیه سازی شد. داده های ورودی مدل شامل داده های آب و هوا (میزان تشعشع خورشیدی، درجه حرارت حداقل و حداکثر و بارندگی)، اطلاعات مربوط به خاک و گیاه می باشد. مدل برای رقم زرفام تحت شرایط تنش و عدم تنش در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ برای شرایط مشهد ساخته شده و در سال ۸۵-۱۳۸۴ برای تیمارهای مربوطه ارزیابی شد. مدل در کلیه تیمارها و طی هر دو سال پیش بینی قابل قبولی از شبیه سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا نشان داد.