سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

وحید اسکو – مربی
مهدی سلطانی – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

امروزه، هو شتجاری به عنوان یک مزیت رقابتی و عامل حیاتی در موفقیت سازمان ها محسوب م یشود. هو شتجاری داده ها و اطلاعات سازمان را یکپارچه کرده و امکان کنترل و ره یابی فرایندهای کلیدی سازمان را برای مدیران فراهم کرده و مبنایی برای اخذ تصمیمات اثربخش می باشد. در این میان، استقرار هوش تجاری مستلزم فراهم سازی پیش نیازهایی است که تحقیقات نشان داده است. یکی از کلیدی ترین و مه مترین عوامل استقرار هوش تجاری، مدیریت دانش سازمانی می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و ارائه مدلی جهت ارتقای هوش تجاری شرکت ها با رویکرد مدیریت دانش در شرکت های دان شمحور پارک علم و فناوری یزد انجام گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت های دان شمحور پارک علم و فناوری یزد طی سال ۱۸۳۰ ۰۹ تشکیل م یدهند. – برای جم عآوری داده ها از ۲ پرسشنام هی هو شتجاری و مدیریت دانش استفاده شده که بر اساس مؤلفه های هریک از متغیرهای پژوهش طراحی شده است. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، آزمون های آماری t استودنت، ANOVA و آزمون ضریب همبستگی پیرسون به کارگرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که وضعیت مدیریت دانش و هوش تجاری در معیارهای مورد بررسی مطلوب بوده است. همچنین بین هوش تجاری و مدیریت دانش رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. ضمن این که بین مدیریت دانش و سابقه ی شرکت ها و بین هوش تجاری و سابقه ی شرکت ها همبستگی معنی داری وجود نداشته است.