سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا سپهرنیا – موسسه غیرانتفاعی غیردولتی مهر البرز (مجازی)
علی کرمانشاه –
مهدی کاظمی –

چکیده:

هدف از این تحقیق؛ ایجاد مدلی جهت بررسی و پیش بینی نیت تداوم در یادگیری الکترونیکی، با استفاده از عوامل تاثیر گذار در سایر مدل های علمی است. از نظر هدف، این تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات ، توصیفی همبستگی می باشد. مدل تحقیق، توسط پرسشنامه الکترونیکی ارسالی به ۱۲۲ دانشجو، مورد تست قرار گرفت. مقیاس سنجش آیتم ها، از ادبیات موجود استخراج گردید و برای سسنجش متغیرها از مقیاس پنج تایس لکیرت با مبنای کاملا موافق تا کاملا مخالف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح امار توصیفی، از نرم افزار spss18 و در سطح آمار استنباطی از نرم افزار لیزرل ۸/۵۰ استفاده شد. برای عوامل موجود در سنجه ها ، تحلیل عاملی انجام شد و با استفاده از معادلات ساختاری، مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تایید کاربر از انتظارات، از طریق متغیر مفید بودن ادراکی و متعاقبا رضایت، به نیت تداوم یادگیری الکترونیکی می انجامد. همچنین متغیر تایید، ارتباط مستقیم و مثبتی با رضایت دارد و در نتیجه با نیت تداوم، مرتبط است. در این تحقیق، متغیر سهولت استفاده ادراکی از طریق متغیر مفید بودن ادراکی و متعاقبا متغیر رضایت ، با نیت تداوم مرتبط است.