سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیراسادات فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه زابل
علیرضا مقدم نیا – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
محمد میرطاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه زابل
کاظم عابدینزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه زابل

چکیده:

مدل AFFDEF ، یک شبکه توزیع فضایی است که توانایی شبیهسازی جریان رودخانه را در هر زمان و هر مکان در حوزه آبخیز داراست.طرحهای زیادی برای شبیه سازی بارش و رواناب بکار برده شده اند، اما آنچه این مدل را از سایر موارد مشابه متمایز میکند، کارایی محاسباتی آن میباشد که اجازه یک شبیهسازی طولانی مدت )به صورت روزانه و حتی ساعتی( را به کاربر میدهد.علاوه بر این، AFFDEF نیاز به اطلاعات گسترده از لحاظ تاریخی هیدرولوژیکی وژئومرفولوژیکی ندارد.کد مدل، در زبان فورترن نوشته می شود.ورودیهای مدل، مدل ارتفاعی رقومی) DEM (،دادههای بارش،درجه حرارت و نقشه شماره منحنی) CN ( منطقه میباشد.این مدل به کاربر توانایی استفاده بر روی رایانههای شخصی و همچنین سیستمهای یونیکس را میدهد. برای هر حوزهای قابلیت کالیبره شدن را دارد و میتواند جریان-های آب زیرزمینی را نیز شبیهسازی کند.مدلی آسان و ابزاری جذاب برای کاربردهای هیدرولوژیکی است که از داده- های کوتاه مدت برای یک شبیه سازی طولانی مدت استفاده میکند. AFFDEF از روش معکوس مجذور فاصله ) IDW )و تیسن پلی گون) TP ( برای تبدیل دادههای نقطه ای بارش و تعمیم آن به کل منطقه استفاده میکند.در این مطالعه به معرفی و کاربرد این مدل در ایران و جهان پرداخته شده و قابلیتهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است