سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد عبایی شوشتری – دانشگاه یزد – دانشکده مهندسی صنایع- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیست
امیر عسگری زاده – دانشگاه یزد – دانشکده مهندسی صنایع- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیست
محمد علی وحدت زاد – دانشگاه یزد – دانشکده مهندسی صنایع- استادیار دانشکده صنایع

چکیده:

از مهمترین عوامل سود اوری سازمان ها و افزایش سهم مزیت رقابتی ن ها در بازار وجود یک برنامه ی یک پارچه ی متناسب با شرایط بازار برای زنجیره ی تامین است. اما از بزرگترین مشکلات سازمان های امروز ذر برنامه ریزی زنجیره ی تامین،وجود ناهماهنگی بین نواحی وظیفه ای مختلف و پیچیدگی محیط است. وجود واحد هایی مانند واحد فروش ،بازاریای،امور مالی،واحد عملیات و غیره با وظایف تخصصی متفاوت باعث بروز نا هماهنگی در انتظارات ،مدودیت هافبرنامه ها ، ارزش ها و تصمیمات بین واحد ها شده است. از طرفی محیط رقابتی فپویا و پیچیده ی خارجی موب عدم کارامدی برنامه های ایستا برای پاسخ گویی به بازار می شود. ا انجا که استمرار حیات سزمان بدون وجود یک مدل مناسب برای هماهنگ سازی بخش های داخلی و خارجی در فرایند برنامهریزی زنجیره ی تامین ممکن نخواهد بود. این مقاله سعی دارد با نگرشی سیستمی در زنجیرهی تامین ارائه ی یک محصول مدلی (با استفاده از مدل الگوریتم مساله به وسیلهی رویکرد سیستمی) اراه نماید که به وسیله ی ان فرایند برنامه ریزی زنجیره ی تامین متناسب با محیط داخل و خارج سازمان هماهنگ و یک پارچه شود. این مدل با استفاده از ویژگی های سیستم ها مانند بازخورد و همچنین الگو های بهبود مانند الگوی DMAIC تصمیمات بخش های مختلف برای برنامه ریزی زنجیره ی تامین را تا رسیدن به نقطه ی بهینه تعدیل می کند. در نهایت برنامه ی مناسب جهت اجرای انتخاب شده و بر اساس الگوی بهبود دمینگ در زمان اجرا تا رسیدن به هماهنگی کامل بهبود می یابد . در قسمت بعدی مقاله کیفیت تصمیمات و عوامل تاثیر گذار بر ان ها با نگرش سیستمی تجزیه و تحلیل و بر اساس ان نتیجه گیری شده است . اطلاعات اولیه ی این پژوهش از طریق مصاحبه ، پرسش نامهو مطالعات میدانی جمع اوری شدخ است و تجزیه و تحلیل این اطلاعات از روش دسته بندی کد ها با کد گذاری مستقل انجام شده است. در نهایت مدل توسط نرم افزر Arena استخراج و تست شده است. این مطالعه در یک شرکت ارائه دهنده ی رایانه ی همراه ایرانی به عنوان نمونه ی مورد مطالعه صرت گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که برنامه های تامین پس از هماهنگی با مدل فوق از راندمان بالا تری برخوردار هستند. نتایج مورد مطالعه از نوع کاربردی می باشد و قابل برنامه ریزی زنجیره ی تامین در سازمان های مختلف می باشد.