سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اژدر عنابی میلانی – دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منا

چکیده:

برای تعیین غیرمستقیم نیاز آبی و تبخیر-تعرق محصول، اولین گام تعیین تبخیر-تعرق مرجع میباشد با توجه به اینکهتمامی عواملی که تبخیر-تعرق را باعث میشود مسئول تبخیر از تشت نیز میباشد، یکی از راههای برآورد دقیق و البته آسانتبخیر-تعرق مرجع، استفاده از تشت تبخیر میباشد. برای تبدیل تبخیر به تبخیر-تعرق مرجع ناچار به دانستن ضریب تشتهستیم. این مطالعه با هدف اصلاح رابطه آلن و همکاران جهت تعیین ضریب تشت برای دشت تبریز و استفاده از اطلاعاتتبخیر برای برآورد تبخیر-تعرق مرجع صورت گرفته است. در این تحقیق لایسیمتری تبخیر-تعرق مرجع، تبخیر از تشت وضریب تشت تبخیر برای دوره های ده روزه و ماهانه اندازه گیری گردید. با استفاده از ضرایب تشت اندازه گیری شده وپارامترهای موجود در رابطه آلن یعنی رطوبت نسبی و سرعت باد، این رابطه برای دشت تبریز اصلاح شد. ضریب همبستگیرابطه بدست آمده نسبت به معادله اصلی آلن بالاتر بود ۰/۲۵۲ در مقابل ۰/۱۴۵ . سپس بااستفاده از ضرایب بدست آمدهاز مدل جدید و تبخیر-تعرق اندازه گیری شده از لایسیمتر و روابط رگرسیونی، رابطه ای برای برآورد تبخیر-تعرق مرجع ازروی تبخیر از تشت ارائه گردید که همبستگی آن با داده های لایسیمتری ۰/۹۷ می باشد. مقدار تبخیر-تعرق مرجع برآورد شده از این طریق ۳ درصد بیشتر از مقدار اندازه گیری شده بود. همچنین نتایج حاکی از این بود که خطای بوجود آمده دراین روش مربوط به ماههای سرد میشد. و در ماههای گرم انطباق خوبی بین تبخیر-تعرق برآورد شده و اندازه گیری شدهدیده شد. متوسط ضریب تشت تبخیر برای کل فصل رشد چمن با رابطه اصلاح شده ۰/۶۵ بدست آمد در حالیکه مقدار اندازه گیری شده ۰/۶۳ و مقدار برآورد شده توسط رابطه آلن ۰/۵۵ بود.