سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید بابایی –
سعید ضمیری مروی زاده –
کامران شهانقی –

چکیده:

در این مقاله سعی برآن است تا اطلاعات ذهنی و عینی موجود در یک مسئله تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) به طور توامان برای بدست آوردن اوزان شاخص ها بدست آیند. اطلاعات ذهنی شامل مقایسات زوجی بازه ای روی اوزان شاخص ها یا روابط ترجیحی فازی روی گزینه های مسئله و یا هر دوی این ها است و اطلاعات عینی همان داده های جدول تصمیم هستند.سپس با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی سعی می کنیم تا اوزان را از این ماتریس های مقایسات زوجی بدست آوریم. مدلی که در اینجا ارائه می دهیم یک مدل کلی بوده و می تواند برای مسئله ای باماتریس مقایسات غیر بازه ای هم به کار رود.