سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید فرزاد یوسفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه صنعتی شریف
محمد مدرس یزدی – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در دنیای واقعی تقاضا و همچنین مدت زمان تحویل از جمله پارامترهای غیر قطعی می باشند که تصمیم گیری در زمینه سفارش کالا و نوع سیستم موجودی را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مقاله مدلی ارائه شده است که از میان چند تامین کننده برای یک قلم کالا، با هدف کمینه سازی همزمان میانگین و واریانس مدت تحویل، ترکیب بهینه سفارش دهی ارائه می شود. ایده اصلی ساختار و حل این مدل بر مبنای اصل متنوع-سازی مطرح شده در تئوری مارکویتز برای سبد مالی به منظور کاهش ریسک می باشد. در پایان مرز کارا برای مدل بدست آمده و رسم می شود.